กลอน รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง

รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง
เธอ…..คือหนึ่งในคำนิยามนั้น
คน….ที่เป็นเช่นแสงแห่งตะวัน
เดียว…..ดายพลันเมื่อฉันไม่มีเธอ
ความคิดเห็น
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


กลอนเพียงรักแรก……..แรกรักประทับจิต

กลอนใช่เป็นเพียงบทกวีที่อ่อนไหว

กลอนส. ตั ว แ ร ก บ อ ก แ ท น ค ว า ม คิ ด ถึ ง

กลอนวันเวลาอาจเปลี่ยนใจใครต่อใคร

กลอนพอหน้าท้องของแม่เริ่มป่องออก

กลอนรักคือรักจากใจใช่คำพูด

กลอนที่ โ ท ร ม า แ ค่ อ ย า ก ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง ล ม ห า ย ใ จ

กลอนจุดแรก…คือพบ

กลอนวันนี้ทำข้อสอบไม่ได้สักวิชา

กลอนชายเอย..ชายใด…ในโลกา…

กลอนคิดถึงเธอวันละ100ครั้ง

กลอนเกิดเป็นชายรูปหล่อท้อใจนัก

กลอนล ม ห น า ว

กลอนคนไม่ถึงคราวตายวายชีวาตม์

กลอนจะรักอีกสักครั้ง

กลอนเอาต่อไปให้ไหลออกมาเอาจนหมดแรงไปแล้วก็บีบ

กลอนเ ก็ บ ฝั น วั น ส ว ย ม า ใ ห้ เ ธ อ

กลอนไม่หวังจากเธอมากมาย

กลอนWeourselvesfellthatwhatweare

กลอน“Trueloveislikeajigsawpuzzle.

กลอนเธอเคยรู้ความจริงบ้างไหม

กลอนบ่อยครั้งที่เราไม่มีเวลาสำหรับมิตร

กลอนอยากเป็นตุ๊กตาหมีให้เธอกอด