กลอน รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง

รัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง
เธอ…..คือหนึ่งในคำนิยามนั้น
คน….ที่เป็นเช่นแสงแห่งตะวัน
เดียว…..ดายพลันเมื่อฉันไม่มีเธอ
ความคิดเห็น
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


กลอนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

กลอนอย่าเปลี่ยนเพื่อนเก่า

กลอนQualityisrememberedlong

กลอนฉันไม่หวานเหมือนโอเล่

กลอนเก็บรูปถ่ายฉันไว้

กลอนความเฉลียวฉลาดรอบคอบ

กลอนอ ย า ก จ ะ โ ก ร ธ ซั ก ร้ อ ย ค รั้ ง

กลอนน่าร๊ากทุกวันจันทร์

กลอนร้อยวจีเจิดจรัสประภัสสร

กลอนเ ก็ บ ค ว า ม รั ก ใ ส่ ข ว ด โ ห ล

กลอนค่าของคนอยู่ที่ผลของใจ

กลอนเพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย

กลอนจุดหมายของการดื่มเหล้าเมา

กลอนพ่อรับซ่อมทั้งทีวีและวิทยุ

กลอนท ร ม า น อ ยู่ กั บ ก า ร ไ ม่ มี ใ ค ร

กลอนประโยคที่ว่าผมไม่ได้โอ้อวดนะ

กลอนเพราะเลวเกินไปเธอจึงไม่รักพอดีเกินไปก็ไม่มีใครแยแส

กลอนภรรยาถามสามีว่า:ถ้าฉันตายเธอจะเศร้าเสียใจไหม

กลอนฮั่นโกโจปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นเคยกล่าวไว้ว่า

กลอนผู้หญิงก้อเหมือนดอกไม้

กลอนอย่าทำ…ในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์

กลอนวันนี้เราอยู่ห่างไกล

กลอนในท้องฟ้ามีดวงดาว

กลอนต้ อ ง ทำ ตั ว เ ป็ น ค น เ จ้ า น้ำ ต า


© 2014 5nok.com กลอนรัก…..คือคำนิยามความลึกซึ้ง || Privacy &Terms