วิเคราห์ชื่อนามสกุลจากวันเกิด

ชื่อจริง : นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) : เกิดวันความคิดเห็น+� �¸�«� �¸ (พุธกลางคืน) +z|��� ����¸�������� ����¸�¢â�ž�¢��� ����¸����´��� ����¸�¢â��¬�¢��� ����¸����² (จันทร์) +�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½� (อาทิตย์) +����ัฐกา��������� (พุธกลางวัน) +�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½� �¸�²� �¸�¢�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½� �¸�±�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½� �¸ (พุธกลางวัน) +�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½ï¿½� �¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½ï¿½�¸ (อาทิตย์) +�มลวรร� (จันทร์) +���¯����¿����½��� ����¸����±��� ����¸����ª��� ����¸����£��� ����¸����µ (พุธกลางวัน) +��� ����¸����­��� ����¸����£��� ����¸�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½��� ����¸����±��� ����¸����¢ (อังคาร) +วิไล (เสาร์) +�ุ��าภัส (จันทร์) +���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½��� ����¸����´��� ����¸����£��� ����¸����§��� ����¸����£��� ����¸����£���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½ (จันทร์) +ศุภà¸�ัà¸�à¸��à¹� (พฤหัสบดี) +z|���������¯��â�š����¿��â�š����½���������¯��â�š����¿��â�š����½���¯����¿����½��â�š����¾��������� ��â�š����¸��â�š����­��������� ��â�š����¸��â�š����¤���������¯��â�š����¿��â�š����½���������¯��â�š����¿��â�š����½���������¢���¯����¿����½���¯����¿����½��������� ��â�š����¸��â�š����±��������� ��â�š����¸��â�š����¢ () +z|พิมพ์ณัภ(อาทิตย์) +z|วรวิ�ย� (อาทิตย์) +z|ภัà¸��à¸�ิรา (จันทร์) +x|2���ร () +z|� �¹â��¬� �¸�¨� �¸�£� �¸�©� �¸ (อังคาร) +�ัฐ��ษ� (อังคาร) +z|� �¸�ª� �¹â�š� �¸�£� �¸� � �¸�² () +z|�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½� �¸�¸�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½� �¸�´� �¸�¡� �¸�²�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½� �¸�£ (อาทิตย์) +�ิสรา (อังคาร) +��� ����¸����ª��� ����¸����¸��� ����¸���¾��� ����¸����±��� ����¸�¯�¿�½��� ����¸����£��� ����¸����² (พฤหัสบดี) + ศภร (พฤหัสบดี) +�ว�ล (อังคาร) +� �¸� (พฤหัสบดี) +z|�¯�¿�½ �¯�¿�½¸ (จันทร์) +อุ�รวรร� (พุธกลางคืน) +สุ���ัศ������ (อาทิตย์) +z|�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½� �¸�´�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½� �¸�´� �¸� � �¸�±�¯�¿�½�¯�¿�½�¯�¿�½� �¸�£ (อาทิตย์) +z|วิลาสิ (พุธกลางวัน) +z|à¹��กศัลยà¹� (พฤหัสบดี) +��������� ��â�š����¸��â�š����­���������¯��â�š����¿��â�š����½��������� ��â�š����¸ (จันทร์) +à¸�าà¸��ิสรา (อังคาร) +z|สุ�า (อาทิตย์) +z|à¸�ีระวัà¸��à¸�à¹� (พฤหัสบดี) +อา�ิมา (พุธกลางวัน) +z|�������â����â�š����¯������¢â��¬�¡��â�š����¿������¢â��¬�¡��â�š����½�������â����â�š���� ������¢â��¬�¡��â�š����¸������¢â��¬�¡��â�š����±�������â����â�š����¯������¢â��¬�¡��â�š����¿������¢â��¬�¡��â�š����½�������â����â�š���� ������¢â��¬�¡��â�š����¸������¢â��¬�¡��â�š����£�������â����â�š���� ������¢â��¬�¡��â�š����¸������¢â��¬�¡��â�š����µ (พุธกลางวัน) +วà¸�ิà¸�า (พุธกลางวัน) +z|���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½��� ����¸����±���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½���¯����¿����½��� ����¸���� ��� ����¸����±��� ����¸����ª (พุธกลางวัน) +เกดทิพย์ (อาทิตย์) +พรทิพย์ (จันทร์) +z|ร���ั��� (จันทร์) +� �¹�� �¸�� �¹â�°� �¸�§� �¸â�¢� �¸�² (พฤหัสบดี) +�ั�ญา (อังคาร) +�¯ï¿½¿ï¿½½ï¿½¯ï¿½¿ï¿½½ï¿½¢ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ºï¿½ ï¿½¸ï¿½£ï¿½ ï¿½¸ï¿½´ï¿½ ï¿½¸ï¿½¢ï¿½ ï¿½¸ï¿½²ï¿½ ï¿½¸ (พุธกลางวัน) +� �¸�§� �¸�£� �¸�£� �¸â��� �¸�£� �¸�±� �¸�� �¸�©� �¹��� (จันทร์) +��� ï¿½ï¿½�¸ï¿½ï¿½�¥ï¿½ï¿½� ï¿½ï¿½�¸ï¿½ï¿½�³ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½�¾ï¿½ï¿½� ï¿½ï¿½�¸ï¿½ï¿½�¹ï¿½ï¿½�¢�¢ï¿½ï¿½ï¿½�¾ï¿½ï¿½�¢_��� ï¿½ï¿½�¸ï¿½ï¿½�ªï¿½ï¿½� ï¿½ï¿½�¸ï¿½ï¿½�´ï¿½ï¿½�¢�¢ï¿½ï¿½ï¿½�¬ï¿½ï¿½�¡ï¿½ï¿½�¢�¢ï¿½ï¿½ï¿½�¬�¢ï¿½ï¿½ï¿½ (จันทร์) +z|ธนภ(จันทร์)


© 2014 5nok.com วิเคราห์ชื่อนามสกุลจากวันเกิด || Privacy &Terms